python-如何在 pandas 中实现rolling_pct_change(period)?

在 pandas 中实现滚动pct_change(period)方法的最佳方法是什么?

我有一个系列“ s”:

>>>s
  1999-03-01  1.0139
  1999-03-02  1.0053
  1999-03-03  1.0069
  1999-03-04  0.9963
  1999-03-05  1.0029
  1999-03-08  1.0052
  1999-03-09  1.0039
  ...

我正在寻找一种快速灵活的实施方式,使我可以像

>>>s.rolling_pct_change(period=3)
  1999-03-01  NaN
  1999-03-02  NaN
  1999-03-03  NaN
  1999-03-04  -0.0173587138771 
  1999-03-05  -0.00238734706058
  1999-03-08  -0.00168835038236
  1999-03-09  0.00762822443039

其中每个元素=(element [day]-element [day-period])/ element [day-period]

最佳答案

pct_change()方法自己吗?

In [265]: s.pct_change(3)
Out[265]:
         val
date
1999-03-01    NaN
1999-03-02    NaN
1999-03-03    NaN
1999-03-04 -0.017359
1999-03-05 -0.002387
1999-03-08 -0.001688
1999-03-09 0.007628

或者,使用shift()建立

In [252]: s/s.shift(3)-1
Out[252]:
         val
date
1999-03-01    NaN
1999-03-02    NaN
1999-03-03    NaN
1999-03-04 -0.017359
1999-03-05 -0.002387
1999-03-08 -0.001688
1999-03-09 0.007628